(Root) 201237_86003.gif

                                        THE ROYAL BARGE SUPHANNAHONG

 

 

 

                           ยินดีต้อนรับสู่ www.the1worldships.com เชวงเรือโบราณเป็นผู้ผลิตเรือจำลองที่ย่อสัดส่วน

เรือโบราณที่มีชื่อเสียงของทุกประเทศทั่วโลก โดยการผลิตจะยึดหลักการผลิตเรือจำลอง 3 หลักใหญ่ คือ

  1. จำลองเรือที่เป็นเรือหลวง
  2. จำลองเรือที่มีประวัติศาสตร์
  3. จำลองเรือที่มีเกียรติยศ

                           การผลิตเรือจำลองของเชวงเรือโบราณนั้น จะเน้นความเหมือนจริงทุกสัดส่วนโดยถอดมาตรา

ส่วนจากเรือจริง ตั้งแต่การวางกระดูกงู  วางกงเรือ ขึ้นไม้จริงทีละชิ้นจนเป็นลำเรือจำลองที่ได้มาตราส่วน ได้มาตรฐานการผลิต ตกแต่งด้วยอุปกรณ์ที่เชวงเรือโบราณผลิตขึ้นมาเองทั้งหมดไม่มีการนำเข้าจากต่างประเทศ เช่น ตัวรอกดึงเชือก ตัวรอก 1 ตัวจะมีลูกรอกตัวเล็กๆหมุนได้อยู่ด้านใน, เมื่อหมุนพังงา( พวงมาลัยเรือ ) ไปมาตัวหางเสือก็จะขยับ

ซ้ายขวาตาม, ประตูเปิดปิดได้, การผูกเงือนเชือกที่ถูกต้อง, ขนาดเชือกที่ถูกต้อง,ขึ้นโครงสร้างเรือจำลองทั้งหมดด้วยไม้สักทอง ( เรือจำลองไม้สักทอง ) ตกแต่งลวดลายด้วยเรชินหล่อ ( เฉพาะลำเรือจำลองที่ไม่ผ่าแสดงรายละเอียด

ภายใน ) หากเป็นเรือจำลองขนาด 250 เซนติเมตรขึ้นไปและผ่าแสดงให้เห็นภายในแต่ละชั้นจะขึ้นโครงสร้างเรือ

จำลองด้วยไม้สักทองและตกแต่งลวดลายด้วยงานแกะสลักไม้สักทองทั้งลำ ฉะนั้นการผลิตเรือจำลองของเชวงเรือโบราณจึงได้มาตราส่วนที่เหมือนจริงและได้มาตรฐานการผลิตสากล

 

 

                  รูปแบบเรือจำลองของเชวงเรือโบราณมีมากกว่า 100 แบบ ตั้งแต่ยุด ปี 1600 – 1900 ทั้ง อังกฤษ, ฝรั่งเศส,สเปน,สวีเดน,เดนมาร์ก,รัสเซีย,นอร์เวย์,อเมริกา,จีนและไทยเป็นต้น ทั้งที่เป็นเรือรบ เรือขนส่งหรือเรือค้า

ขายจากทั่วทุกมุมโลกรวมถึงเรือในพระราชพิธีของประเทศไทยโดยจะคัดเลือกเฉพาะเรือโบราณที่มีชื่อเสียงและมี

ประวัติศาสตร์ติด 1 ใน 10 ของประเทศนั้นๆนำมาย่อส่วนเป็นเรือจำลอง เพื่อให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้และให้ผู้

ที่ชื่นชอบเรือโบราณได้สะสมเรือโบราณที่มีประวัติศาสตร์เรือจำลองที่ผลิตมีความยาวตั้งแต่ 100  เซนติเมตรถึง

500 เซนติเมตร

 

 

                  เชวงเรือโบราณเป็นผู้ผลิตเพียง 1 รายเท่านั้นของประเทศไทยที่ได้รับเกียรติให้ออกงานแสดงสินค้า

ในงานประชุม Asean Summit ที่หัวหินในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ.2552 เพื่อแสดงให้คณะรัฐมนตรีจากประเทศต่างๆ

ได้ชมงานเรือจำลองของเชวงเรือโบราณและตลอดหลายปีที่ผ่านมา ช่วงเวลาที่ออกงานแสดงสินค้าจะมีผู้ใหญ่ของ

บ้านเมืองมาเยี่ยมชมบูธของเชวงเรือโบราณทุกครั้ง

                -  เรือจำลองของเชวงเรือโบราณได้มาตรฐานการผลิตโดยผ่านการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม

                -  จดทะเบียนการค้าถูกต้อง

                -  เป็นเรือจำลองรับรองระดับ 5 ดาว

                -  ถูกจัดอันดับเรือจำลองที่ดีที่สุดอันดับ ที่ 1 ในประเทศไทย โดยจากลูกค้า, หน่วยงานรัฐและผู้ผลิตเรือจำลองในประเทศด้วยกันจัดให้

                -  ถูกจัดอันดับเรือจำลองที่ดีที่สุดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกโดยเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์เรือโบราณโลก


                  ใน www.the1worldships.com  ได้แสดงสินค้าเรือจำลอง, ขั้นตอนการผลิตเรือจำลอง, ตลอดถึงการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและปรึกษาการผลิตเรือจำลองเพื่อเปิดโลกให้กว้างขึ้นกับทุกคนที่ได้เข้าเยี่ยมชมเว็บ

ไซด์นี้ครับ

 

 

                                                                                                                เชวงเรือโบราณ

 

 

 

               Welcome to www.the1worldships.com Chaweng Ancient Ship is a manufacturer for ship models which condense from famous ancient ship allover the world. Manufacturing will based on 3 principle which are

  1. Model of Royal Ship
  2. Model of Historical Ship
  3. Model of Honor Ship

              The productions of Chaweng Ancient Ship focus on fidelity of all proportion by the scale of the actual ships. From the keel to the rib of the ship,using wood and placing it piece by piece to build the hull which is up to the standard. The model will be decorated with equipments which are made by Chaweng Ancient Ship, without using imported equipments. For example,pulley hoisting rope. A pulley shall have a small pulley which is able to rotate inside. When you move the stern-wheel, the rudder will moves to the left or right.The door also can be opened.The knot is also tied correctly and size of the

rope is correct. The timber of the model was all made of golden teak (Golden Teak Ship model). The model is alsodecorated by using casted resin (only for the ship model that is not dissected to show internal details). If it’s a 250 cm sized model and also dissected to show internal detail in each layer,the ship model will be made of the golden teak and decorated with carved golden teak. Therefore,the production model of Chaweng Ancient Ship is fidelity scale and up to international standard

 

 

 

             Chaweng Ancient Ship has ship models more than 100 models from year1600 – 1900 such as England, France, Spain, Sweden, Denmark, Russia, Norway, America, China and Thai etc. There’re also warships, transport ships or trading ships or boats from all over the world, including boats in the Royal Thai NavyCeremony, selecting only famous ancient ship and it has its history is one ofthe 10 of each countries to be made a model. So that the next generations can learn and so those who love these ancient ships are able to collect ancient ship that has long history. The length of model that has been produced is from 100 to 500 cm

 

 

 

              Chaweng Ancient Ship is an only manufacturer of Thailand that receive honor to exhibit the product in ASEAN Summit in Huahin in October, 2009 to the Council of Ministers from various countries. Over last several years, booth of Chaweng Ancient Ship in the exhibition is always visited by superiors of thecountry every time.

         - Ship model of Chaweng Ancient Ship is up to the production standard,certified by the Ministry of Industrial

         - Correctly register for trade

         - 5 stars guaranteed ship model

         - The model was rated the no. 1 in Thailand by the customer,government and the manufacturer in the country

         - The model was rated the no.1 in 10 of the world by the staff of the World Ancient Ship Museum

 

 

 

              In www.the1worldships.com also displays the ship model, production process of ship model and also provide room to discuss ideas and consult about the production of the model to open up to anyone who visits our site.

 

                                                                                                                                              Chaweng Ancient Ship
(Root) 2012419_76650.jpg


                             Chaweng Ancient Ships                                                                                                           HOME