(production) 2012107_80745.jpg

           ชมขั้นตอนการผลิตเรือรบหลวง Sovereign of the seas สร้างโดย ปิเตอร์ เพตต์ ที่ท่าเรือ "วูลวิช "และทำพิธีลงน้ำเมือวันที่ 13 ตุลาคม ค.ศ. 1637 เป็นเรือที่สร้างขึ้นลำที่ 2 ของราชนาวีอังกฤษ ( ลำแรกชื่อ พริ้นซ์โรยัล ค.ศ. 1610 ) ยุดสมัยกษัตริย์ ชาร์ลที่ 1 แห่งอังกฤษ เป็นเรือที่ยิ่งใหญ่และมีความอลังการมากที่สุดของกองทัพเรืออังกฤษ มีปืนใหญ่ 102 กระบอก เรือรบหลวง Sovereign of the seas ได้อยู่ประจำการในกองทัพเรืออังกฤษนานถึง 60 ปี จนถึงยุดสมัยกษัตริย์ วิลเลียมที่ 3 แห่งอังกฤษ

 

 ขั้นตอนการผลิตเสากระโดงของเรือ Sovereign of the seas
   
   
   
(production) 2012925_74552.gif เตรียมไม้สักเพื่อทำระเบียงของเสากระโดงตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012925_74592.gif กลึงให้ได้ขนาดตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012925_74625.gif ตรวจสอบขนาดของวงระเบียงตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012925_74654.gif ตรวจสอบความหนาของวงระเบียงตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012925_74686.gif เตรียมอุปกรณ์การผลิตระเบียงตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012925_74711.gif ประกอบอุปกรณ์ของชิ้นส่วนระเบียงตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012925_74745.gif ประกอบแต่ละชิ้นส่วนของระเบียงตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012925_74777.gif ประกอบชิ้นส่วนจนครบตามแบบของระเบียงตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012925_74811.gif ติดตั้งขอบรั้วบนของระเบียงตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012925_74850.gif ติดตั้งพื้นของระเบียงตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012925_74879.gif ตรวจสอบความถูกต้องของระเบียงตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012925_74914.gif ขนาดต่างๆของระเบียงใน 1 ลำของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012925_74941.gif นำอุปกรณ์ทั้งเสากระโดงและระเบียงที่เสร็จสมบูรณ์มาประกอบเข้ากันตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012925_74982.gif วางคานต่างๆเพื่อวางระเบียงชั้นที่ 1 ตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012925_75016.gif ประกอบระเบียงกับเสากระโดงชั้นที่ 1 เรียบร้อยตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012925_75048.gif ตรวจสอบความถูกต้องของงานระเบียงชั้นที่ 1 ตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012925_75075.gif เจาะรูเพื่อใส่รอกบันไดตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012925_75109.gif ประกอบระเบียงกับเสากระโดงชั้นที่ 2 เรียบร้อยตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012925_75137.gif ตรวจสอบความถูกต้องของงานระเบียงชั้นที่ 2 ตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012925_75165.gif ประกอบระเบียงกับเสากระโดงชั้นที่ 3 เรียบร้อยตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012925_75199.gif ตรวจสอบความถูกต้องของงานระเบียงชั้นที่ 3 ตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012925_75228.gif ติดตั้งไม้ค้ำยันของระเบียงชั้นที่ 1 ตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012925_75251.gif ติดตั้งไม้ระเบียงชั้นที่ 4 ตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012925_75282.gif ติดตั้งไม้ค้ำยันของระเบียงชั้นที่ 2 ตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012925_75315.gif ติดตั้งไม้เพลากับเสากระโดงตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012925_75340.gif ติดตั้งไม้เพลากับเสากระโดงให้ครบตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012925_75365.gif ติดตั้งไม้ค้ำยันชั้นที่ 4 ตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012925_75389.gif ตรวจสอบความถูกต้องของการติดตั้งไม้เพลากับเสากระโดงตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012925_75412.gif จัดเตรียมอุปกรณ์เสากระโดงหัวเรือตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012926_67909.gif ประกอบอุปกรณ์ต่างๆของระเบียงและเสากระโดงตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012926_67935.gif ติดตั้งไม้เพลาของเสากระโดงหัวเรือตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012926_67960.gif ติดตั้งอุปกรณ์รอกส่วนต่างๆ ( ตัวรอกจะมีลูกรอกเล็กๆในตัวรอกซึ่งจะเหมือนตัวรอกของเรือจริงทุกสัดส่วน ) ตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012926_67989.gif ติดตั้งรอกที่แขนเพลา ( ตัวรอกจะมีลูกรอกเล็กๆในตัวรอกซึ่งจะเหมือนตัวรอกของเรือจริงทุกสัดส่วน ) ตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012926_68016.gif ติดตั้งอุปกรณ์รอกส่วนต่างๆ ( ตัวรอกจะมีลูกรอกเล็กๆในตัวรอกซึ่งจะเหมือนตัวรอกของเรือจริงทุกสัดส่วน ) ตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012926_68044.gif ติดตั้งเชื่อกบันไดตามแบบของเรือ Sovereign of the seas 
(production) 2012926_68066.gif ติดตั้งรอกบันได ( เชื่อกที่ผูกรอก 3 รู จะผูกตามเงื่อนเชือกที่เหมือนเรือจริงทุกสัดส่วน ) ตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012930_68685.gif สานเชื่อกบันไดระเบียงชั้นที่ 1 ตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012930_68726.gif สานเชื่อกบันไดระเบียงชั้นที่ 2 ตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012107_79446.gif รูปแบบของเชือกต่างๆ ตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012107_79469.gif รูปแบบของเชือกต่างๆ ตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012107_79498.gif รูปแบบของเชือกต่างๆ ตามแบบของเรือ Sovereign of the seas 
(production) 2012107_79525.gif จุดผูกเชือกสายหลักของเสากระโดงเรือตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012107_79553.gif รูปแบบของเชือกต่างๆ ตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012107_79577.gif สายดึงเชือกเพลาเรือตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012107_79601.gif สายหลักของเสากระโดงเรือตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012107_79629.gif รูปแบบของเชือกต่างๆ ตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012107_79663.gif การดึงเชือกเสาหัวเรือตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
   
  ขั้นตอนต่อจากนี้รอลงเว็บครับ
   
   
   
   
  ขั้นตอนการผลิตโครงสร้างเรือSovereign of the seas
  ขั้นตอนก่อนหน้านี้รอลงเว็บครับ
   
(production) 2012930_68602.gif เจาะรูตอกหมุดด้วยหมุดไม้สักทองรอบๆลำเรือตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012926_68092.gif เคลือบน้ำยาดึงลายไม้ให้ดูสวยงามมีความเด่นชัดตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012926_68118.gif ขัดน้ำยาที่เคลือบออกเพื่อให้เห็นลายสวยงามเด่นชัดตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012926_68142.gif ขัดให้ทั่วๆลำเรือที่เคลือบน้ำยาออกตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012926_68167.gif ตกแต่งขอบกระดูกงูตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012926_68188.gif ขัดแต่งน้ำยาเคลือบออกเรียบร้อยเห็นลายไม้สักเด่นชัดสวยงามตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012927_71069.gif ขัดแต่งละเอียดทั้งลำและตรวจสอบความถูกต้องตามแบบของเรือจำลอง San Felipe1690
(production) 2012927_71103.gif ปิดเทปกระดาษตามเส้นที่กำหนดตามแบบของเรือจำลอง San Felipe1690
(production) 2012927_71126.gif ปิดกระดาษกันสีตามแบบของเรือจำลอง San Felipe1690
(production) 2012927_71153.gif ลงสีรองพื้นครั้งที่ 1 ตามแบบของเรือจำลอง San Felipe1690
(production) 2012927_71177.gif ลงสีโป๊ะปิดรอยไม้ตามแบบของเรือจำลอง San Felipe1690
(production) 2012927_71210.gif ขัดแต่งสีโป๊ะครั้งที่ 1 ตามแบบของเรือจำลอง San Felipe1690
(production) 2012927_71235.gif ลงสีรองพื้นครั้งที่ 2 ตามแบบของเรือจำลอง San Felipe1690
(production) 2012927_71258.gif เก็บรายละเอียดดูความเรียบร้อยของเนื้องานตามแบบของเรือจำลอง San Felipe1690
(production) 2012929_3022.gif ขัดแต่งรายละเอียดครั้งสุดท้ายก่อนลงสีจริงตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012929_3060.gif รองพื้นครั้งสุดท้ายก่อนลงสีจริงตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012929_3082.gif ลงสีจริงบางๆครั้งที่ 1 ตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012929_3103.gif ลงสีจริง 2 และ 3 ให้เนื้องานของสีมีความสวยงามและเนื้อละเอียดตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012929_3125.gif ทิ้งให้แห้งสนิทและแกะเอากระดาษที่ปิดกันสีออกตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012929_3147.gif ค่อยๆแกะเทปกระดาษที่เป็นเส้นหลักออกให้ระวังอย่าให้เม็ดสีแตกตามแนวเทปตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012929_3167.gif จะได้สีที่สวยงามและเนื้อละเอียดคมตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012930_68646.gif ติดตั้งผนังท้ายเรือและเจาะช่องปืนตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012930_68802.gif ติดตั้งกระดูกงูท้ายเรือหรือไม้ยึดประกบหางเสือตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012930_68831.gif ติดตั้งบานพับโดยการเจาะรูเพื่อตอกหมุดเหล็กตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012930_68861.gif นำหมุดเหล็กตอกตามรูที่ได้เจาะเตรียมไว้ตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012930_68885.gif ตอกหมุดเหล็กให้แน่นตามจุดต่างๆตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012930_68909.gif ติดตั้งบานพับครบทุกจุดตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012930_68933.gif ติดตั้งหางเสือด้วยหมุดเหล็กตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012930_69013.gif รูปแบบของบานพับตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012930_69047.gif รูปแบบของหมุดเหล็กและบานพับทองเหลืองตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012101_66670.gif เจาะรูพื้นดาดฟ้าเพื่อตั้งเสากระโดงตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012101_66703.gif ตกแต่งช่องปืนต่างๆตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012101_66736.gif ติดตั้งไม้ขอบดาดฟ้า 1 ทั้ง 2 ด้านตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012101_66793.gif ติดตั้งไม้ขอบดาดฟ้า 2 ทั้ง 2 ด้านบนเรือจำลอง ตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012101_66858.gif ติดตั้งไม้ขอบดาดฟ้า 3 ทั้ง 2 ด้านบนเรือจำลอง ตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012101_66897.gif ติดตั้งไม้ขอบดาดฟ้า 4 ทั้ง 2 ด้านบนเรือจำลอง ตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012101_66930.gif ติดตั้งไม้ขอบดาดฟ้าช่วงหัวเรือ ทั้ง 2 ด้านบนเรือจำลอง ตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012101_67054.gif ติดตั้งเสารั้วช่วงดาดฟ้า 4 ทั้ง 2 ด้าน บนเรือจำลอง ตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012101_67078.gif ติดตั้งรั้วข้างซ้ายบนขอบดาดฟ้า 4 บนเรือจำลอง ตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012101_67102.gif ติดตั้งรั้วทั้ง 2 ด้านบนขอบดาดฟ้า 4 บนเรือจำลอง ตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012101_67122.gif ติดตั้งเสารั้วช่วงดาดฟ้า 3 ทั้ง 2 ด้าน บนเรือจำลอง ตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012101_67142.gif ตรวจสอบเสาให้ได้ฉากทุกเสาบนเรือจำลอง ตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012101_67159.gif ตรวจสอบความสูงของเสาทุกเสา บนเรือจำลอง ตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012101_67186.gif ติดตั้งรั้วข้างซ้ายบนขอบดาดฟ้า 3 บนเรือจำลอง ตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012101_67204.gif ติดตั้งรั้วทั้ง 2 ด้านบนขอบดาดฟ้า 3 บนเรือจำลอง ตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012101_67228.gif ติดตั้งรั้วข้างซ้ายบนขอบดาดฟ้า 2 บนเรือจำลอง ตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012101_67253.gif ติดตั้งรั้วข้างซ้ายบนขอบดาดฟ้า 2 บนเรือจำลอง ตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012101_67331.gif ติดตั้งรั้วทั้ง 2 ด้านบนขอบดาดฟ้า 2 บนเรือจำลอง ตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012101_67365.gif ติดตั้งรั้วข้างซ้ายบนขอบดาดฟ้า 2 ช่วงดาดฟ้าหัวเรือบนเรือจำลอง ตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012102_64322.gif ติดตั้งรั้วทั้ง 2 ด้านบนขอบดาดฟ้า 2 ช่วงดาดฟ้าหัวเรือบนเรือจำลอง ตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012102_64353.gif ติดตั้งรั้วช่วงพื้นดาดฟ้า 1 ทั้ง 2 ด้านบนเรือจำลอง ตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012102_64394.gif ตกแต่งช่องปืนทำความสะอาดด้านข้างเพื่อติดตั้งคิ้วข้าง ( ไม้กันกระแทกข้างเรือ ) บนเรือจำลอง ตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012102_64421.gif ติดตั้งไม้กันกระแทกข้างลำเรือ เส้นที่ 1 บนเรือจำลอง ตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012102_64441.gif ติดตั้งไม้กันกระแทกข้างลำเรือ เส้นที่ 2 บนเรือจำลอง ตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012102_64467.gif ติดตั้งไม้กันกระแทกข้างลำเรือ เส้นที่ 3 และเจาะรูเพื่อตอกหมุดไม้บนเรือจำลอง ตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012102_64491.gif ตอกหมุดไม้สักทองตามรูที่เจาะเตรียมไว้ตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012102_64513.gif ตอกให้แน่นและตัดหมุดไม้สักทองส่วนที่เกินออกของเรือจำลอง ตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012102_64535.gif ตกแต่งรอยหมุดไม้สักทองที่ตอกแน่นให้เรียบร้อยตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012102_64556.gif ติดตั้งไม้กันกระแทกข้างลำเรือ เส้นที่ 4 และเจาะรูตอกหมุดไม้สักทองบนเรือจำลอง ตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012102_64577.gif ติดตั้งไม้กันกระแทกข้างลำเรือ เส้นที่ 5 และเจาะรูตอกหมุดไม้สักทองบนเรือจำลอง ตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012102_64626.gif ติดตั้งฐานรอกของเสากระโดงหน้าของเรือจำลอง ตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012102_64648.gif เสริมความแข็งแรงของฐานรอกทุกตัวบนเรือจำลอง ตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012102_64671.gif ใส่ฐานรอกตามรูที่เจาะไว้ในโครงสร้างบนเรือจำลอง ตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012102_64691.gif ตอกให้แน่นของฐานรอกเพื่อรับแรงดึงของเชือกบันไดบนเรือจำลอง ตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012102_64716.gif ติดตั้งฐานรอกเสากระโดงท้ายบนเรือจำลอง ตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012102_64734.gif ติดตั้งฐานรอกครบทั้ง 3 เสากระโดงบนเรือจำลอง ตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012102_64753.gif ติดตั้งแกนไม้เพื่อรองรับห้องระเบียงท้ายเรือบนเรือจำลอง ตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012103_67597.gif ติดตั้งเสารับระเบียงหัวเรือบนเรือจำลอง ตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012103_67623.gif ติดตั้งเสารับระเบียงหัวเรือครบทุกเสาบนเรือจำลอง ตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012103_67647.gif ติดตั้งงานแกะสลักที่เสาระเบียงหัวเรือบนเรือจำลอง ตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012103_67679.gif เจาะรูเพื่อวางปืนใหญ่ช่วงหัวเรือบนเรือจำลอง ตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012103_67709.gif ติดตั้งงานแกะสลักช่วงระเบียงหัวเรือบนเรือจำลอง ตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012103_67739.gif เจาะรูเพื่อติดตั้งปืนใหญ่ข้างลำเรือบนเรือจำลอง ตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012103_67770.gif ติดตั้งงานแกะสลักที่ช่องปืนใหญ่บนเรือจำลอง ตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012103_67796.gif ติดตั้งงานแกะสลักตามแนวช่องปืนใหญ่บนเรือจำลอง ตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012103_67825.gif ติดตั้งงานคิ้วข้างลำเรือบนเรือจำลอง ตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012103_67854.gif ตรวจสอบความถูกต้องของงานที่ติดตั้งบนเรือจำลอง ตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012103_67884.gif ติดตั้งงานแกะสลักใต้แนวปืนใหญ่ข้างลำเรือบนเรือจำลอง ตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012103_67912.gif ตรวจสอบความถูกต้องของงานที่ติดตั้งบนเรือจำลอง ตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012103_67941.gif ติดตั้งงานแกะสลักตามแนวข้างช่องปืนใหญ่บนเรือจำลอง ตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012103_67965.gif ตรวจสอบความถูกต้องของงานที่ติดตั้งบนเรือจำลอง ตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012103_68004.gif ติดตั้งงานแกะสลักเหนือช่องปืนใหญ่บนเรือจำลอง ตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012103_68036.gif ตรวจสอบความถูกต้องของงานที่ติดตั้งบนเรือจำลอง ตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012103_68071.gif ติดตั้งงานแกะสลักใต้ช่องปืนใหญ่บนเรือจำลอง ตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012103_68088.gif ตรวจสอบความถูกต้องของงานที่ติดตั้งบนเรือจำลอง ตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012107_78637.gif ติดตั้งระเบียงห้องท้ายเรือและช่องหน้าต่างบนเรือจำลอง ตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012107_78665.gif ติดตั้งงานแกะสลักช่องหน้าต่างระเบียงท้ายเรือบนเรือจำลอง ตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012107_78688.gif ติดตั้งระเบียงห้องท้ายเรือและช่องหน้าต่างชั้นที่ 2 บนเรือจำลอง ตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012107_78715.gif ตรวจสอบความถูกต้องของงานที่ติดตั้งบนเรือจำลอง ตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012107_78746.gif ติดตั้งงานแกะสลักทั้งหมดที่ระเบียงท้ายเรือบนเรือจำลอง ตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012107_78771.gif ตรวจสอบความถูกต้องของงานที่ติดตั้งบนเรือจำลอง ตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012107_78791.gif ติดตั้งอุปกรณ์บนดาดฟ้าเรือจำลอง ตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012107_78815.gif ติดตั้งสมอเรือที่ฐานรอกบนเรือจำลอง ตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012107_78839.gif ติดตั้งเชือกดึงสมอเรือบนเรือจำลอง ตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012107_78901.gif ตรวจสอบความถูกต้องของงานที่ติดตั้งช่วงหัวเรือจำลองตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012107_78936.gif ตรวจสอบความถูกต้องของงานที่ติดตั้งช่วงข้างลำเรือจำลองตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012107_78970.gif ตรวจสอบความถูกต้องของงานที่ติดตั้งช่วงระเบียงหัวเรือจำลองตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012107_79000.gif ตรวจสอบความถูกต้องของงานที่ติดตั้งช่วงห้องระเบียงท้ายเรือจำลองตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012107_79034.gif ตรวจสอบความถูกต้องของงานสมอที่ติดตั้งช่วงหัวเรือจำลองตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012107_79066.gif ติดตั้งเรือชูชีพจำลองบนเรือจำลอง ตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012107_79124.gif มุมมองด้านบนช่วงหัวเรือจำลองตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012107_79167.gif มุมมองด้านบนช่วงกลางลำเรือจำลองตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012107_79192.gif มุมมองด้านบนช่วงท้ายเรือจำลองตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012107_79218.gif มุมมองด้านบนช่วงระเบียงท้ายเรือจำลองตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012107_79253.gif มุมมองด้านท้ายเรือจำลองตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012107_79282.gif มุมมองด้านหัวเรือจำลองตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012107_79322.gif มุมมองด้านข้างขวาเรือจำลองตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012107_79342.gif มุมมองด้านข้างซ้ายเรือจำลองตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012107_79370.gif เรือเสร็จสมบูรณ์ทั้งลำเรือจำลองตามแบบของเรือ Sovereign of the seas
(production) 2012107_79410.gif พร้อมส่งมอบให้กับท่านที่รักเรือจำลองของเชวงเรือโบราณ
   
  รอขั้นตอนต่อไปครับ