(Root) 2012313_68377.gif

            พบกับขั้นตอนการผลิตตู้กระจกเพื่อบรรจุเรือจำลอง โดยใช้วัตถุดิบที่ได้มาตรฐานคัดเลือกไม้สักทองชนิดอย่างดีและกระจกใสขนาดความหนา 5 มิลลิเมตร ผลิตด้วยช่างที่ ชำนาญและถูกต้องตามหลักการผลิตตู้กระจกพร้อมบรรจุเรือจำลอง
             Let’s see the process of making the display cabinet using the high standard raw material, high quality teak wood and 5 mm. transparent clear glass, produced by the professional technician under the standardization of making glass cabinet for the model display.
 
(glass) 2012216_73391.gifเลือกซื้อไม้ที่ผ่านการอบและเลือกลายและสีไม้ให้ใกล้เคียงกัน


Carefully select the qualified dried timber with the similar hue.

(glass) 2012216_73460.gif

ตัดแต่งไม้ตามแบบที่กำหนดเพื่อบรรจุเรือจำลองCut the wood to the same size as in the plan

(glass) 2012216_73532.gif

ตรวจสอบความหนาของไม้หลังตกแต่งให้ถูกต้องตามแบบที่กำหนดRe-check the thickness of the wood after cutting

(glass) 2012216_73608.gif

วัดระยะตามแบบที่กำหนดตามขนาคของเรือจำลอง  Measure and mark the distance according to the size of the ship model

(glass) 2012216_73703.gif

ตรวจสอบระยะให้ถูกต้องตามแบบที่กำหนดทุกจุดก่อนตั้งเสา


Re-check the mark points as in the plan before placing the pole

(glass) 2012216_73782.gif

ตรวจสอบให้ได้ฉากของเสาทุกต้นCheck every pole to be orthogonal

(glass) 2012216_73858.gif

กำหนดจุดที่จะยิงตะปูเกลียวรอบตู้กระจกMark the point to puncture the screw around the cabinet

(glass) 2012216_73944.gif

ยิงตะปูเกลียวยึดเสากับตัวฐานตู้กระจกยึดให้แข็งแรงทุกจุด


Hold the pole and the platform of the cabinet with the screws.

(glass) 2012216_75664.gif

ปิดขอบด้านข้างของฝาบนที่ใส่กระจกแล้วSeal the edge of the top lid which is covered by the glass

(glass) 2012216_74209.gif

วางกระจกให้ลงร่องที่เซาะไว้ตามแบบPlace the glass on the defined nook

(glass) 2012216_74273.gif

วางกระจกใสครบทั้ง 4 ด้านPlace the glass on the 4 sides

(glass) 2012216_74392.gif

นำฝาบนมาครอบตัวตู้กระจก  Cover the cabinet with the top

(glass) 2012216_74454.gif

จัดฝาบนให้ลงล๊อดตามจุดที่กำหนด  Place the top to the defined lock

(glass) 2012216_74513.gif

ยิงตะปูเกลียวเพื่อยึดฝาให้เข้ากับตัวตู้กระจกHold the top and the cabinet with screws

(glass) 2012216_74576.gif

ตรวจสอบความแน่นรอบตู้กระจกทุกจุด  Check the strength of the cabinet

(glass) 2012216_74637.gif

ติดตั้งประตูด้านข้างตามแบบที่กำหนดInstall the side door as in the plan.

(glass) 2012216_74699.gif

ตรวจสอบการเปิดปิดประตูให้ถูกต้องCheck the swing of the door

(glass) 2012216_74772.gif

ปิดกระดาษกาวเพื่อยาแนวรอบตู้กระจกCover the masking tape to caulk the edge of the cabinet

(glass) 2012216_74826.gif

ยาแนวด้วยชิลิโคนใสโดยรอบๆCaulk with the clear silicon

(glass) 2012216_74888.gif

รีดยางชิลิโคนออกให้เรียบCompress the silicon to make it smooth

(glass) 2012216_74957.gif

ดึงกระดาษกาวออกหลังยาแนว  Remove the masking tape after caulking

(glass) 2012216_75021.gif

ทำความสะอาดเพื่อบรรจุเรือจำลอง  Polish the cabinet

(table leg) 201244_73182.gif

ตู้กระจกและเรือจำลองพร้อมส่งมอบThe glass cabinet and the ship model waiting for delivery

(glass) 201244_73772.gif

ตู้กระจกและเรือจำลองพร้อมส่งมอบThe glass cabinet and the ship model waiting for delivery

(glass) 2012314_70384.gif

ตู้กระจกและเรือจำลองพร้อมส่งมอบThe glass cabinet and the ship model waiting for delivery


ขอบคุณครับ  เชวงเรือโบราณ


Chaweng Ancient Ships.Thank you.