(Root) 2012313_68377.gif

           พบกับขั้นตอนการผลิตตู้กระจกเพื่อบรรจุเรือจำลอง โดยใช้วัตถุดิบที่ได้มาตรฐานคัดเลือกไม้สักทองชนิดอย่างดีและกระจกใสขนาด ความหนา 5 มิลลิเมตร ผลิตด้วยช่างที่ ชำนาญและถูกต้องตามหลักการผลิตตู้กระจกพร้อมบรรจุเรือจำลอง
          Let’s see the process of making the display cabinet using the high standard raw material, high quality teak wood and 5 mm. transparent clear glass, produced by the professional technician under the standardization of making glass cabinet for the model display.
 

 
(glass) 2013322_73766.gifตั้งโครงสร้างตู้กระจก


(glass) 2013322_73828.gif วางกระจกชั้นที่ 1 และยึดคานเพื่อจะวางกระจกชั้นที่ 2
(glass) 2013322_73852.gif วางกระจกชั้นที่ 2
(glass) 2013322_73884.gif วางกระจกชั้นที่ 2 แล้ว ยึดคานเพื่อวางกระจกชั้นที่ 3
(glass) 2013322_74405.gif ยิงตะปูเกรียวยึดคานชั้นที่ 2 เพื่อวางกระจกชั้นที่ 3
(glass) 2013322_74463.gif วางกระจกชั้นที่ 2 อีกด้าน
(glass) 2013322_74543.gif เช็คความเรียบร้อยของการวางกระจกชั้นที่ 2
(glass) 2013322_74580.gif วางกระจกชั้นที่ 3
(glass) 2013322_74624.gif ตรวจเช็คระยะร่อง เพื่อวางกระจกชั้นที่ 3
(glass) 2013322_74651.gif วางกระจกชั้นที่ 3 อีกด้าน
(glass) 2013322_74682.gif ตรวจเช็คกระจกชั้นที่ 3
(glass) 2013322_74710.gif ใส่กระจกข้างตามร่องที่เตรียมไว้
(glass) 2013322_74729.gif ค่อยๆ วางให้ตรงร่องที่เตรียมไว้
(glass) 2013322_74749.gif วางกระจกแผ่นฝาบน
(glass) 2013322_74766.gif วางให้ลงร่อง
(glass) 2013322_74786.gif ตรวจเช็คความเรียบร้อยของการวางกระจกทั้ง 3 ชั้น
(glass) 2013322_74805.gif ยิงตะปูเกรียวฝาชั้นที่ 3 ให้แน่นแข็งแรง
(glass) 2013322_74829.gif ตรวจเช็คการยิงตะปูเกรียว
(glass) 2013322_74850.gif ตรวจดูความเรียบร้อยของมุมตู้กระจก
(glass) 2013322_74871.gif ตรวจเช็คความเรียบร้อยของบานประตูตู้กระจก
(glass) 2013322_74898.gif ปิดเทปกาวเพื่อยิงซิลิโคน
(glass) 2013322_74920.gif ยิงซิลิโคน
(glass) 2013322_74942.gif ยิงซิลิโคนตามขอบกระจกทุกแผ่น
(glass) 2013322_74967.gif รีดยางซิลิโคนให้ลงร่อง
(glass) 2013322_74994.gif ดึงเทปกาวที่แปะไว้ออก

(glass) 2013322_75015.gif


ดึงเทปกาวออกทุกแผ่นหลังยิงซิลิโคนแล้ว
(glass) 2013322_75035.gif ตรวจเช็คกาวซิลิโคนที่ยิง
(glass) 2013322_75054.gif


ตรวจสอบความถูกต้อง และทำความสะอาดพร้อมบรรจุเรีือพระที่นั่ง
(glass) 2013322_75074.gif เสร็จสิ้นทุกขั้นตอน เพื่อบรรจุเรือพระที่นั่ง
(glass) 2013322_75095.gif  เรือพระที่นั่งพร้อมตู้กระจก สามารถเป็นที่ประทับใจของผู้เป็นเจ้าของ